×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા.
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, બીજો માળ, જુના થાણા નવસારી.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી રંજનબેન કે. પટેલ (ઈ.ચા.) પ્રોગ્રામ ઓફિસર (આઇસીડીએસ) જિલ્લા પંચાયત નવસારી.
ફોન નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૧૯૯૦
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭ - ૨૩૧૯૯૦

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ. નં વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રીમતી રંજનબેન કે. પટેલ

(ઈ.ચા.) પ્રોગ્રામ ઓફિસર આઇ.સી.ડી.એસ.
જિલ્લા પંચાયત નવસારી

૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૯૦ ૦૨૬૩૭ ૨૩૧૯૯૦ ૯૩૭૭૦૮૪૦૫૦ po-icds-ddo-nav@gujarat.gov.in