×

સિંચાઈ

અ.નં. તાલુકાનું નામ નહે૨ની લંબાઈ પાતાળકુવા ફકત સિંચાઈના કુવા
સ૨કારી ખાનગી
સ૨કારી ખાનગી સ૨કારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
નવસારી ૧૨૦ - - ૧૩૨૭ - ૧૪૫૮
જલાલપોર ૧૩૦ - - - ૪૨ - ૧૩૨૦ ૧૦
ચીખલી - - ૪૦૦ ૧૦ - ૫૨૭૦
ગણદેવી ૩૧ - - ૬૨૫ - - ૨૨૦૦ -
વાંસદા ૯૯ - - ૧૦ ૧૨૮૦ ૩૨૬૫ ૭૭
કુલ - ૩૮૦ - - ૨૩૬૨ ૧૨૮૮ ૧૩૫૧૩ ૯૩