×

શાખાની કામગીરી

પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ દ્રારા નાની સિંચાઇ યોજનાઓ જેમાં ચેકડેમ તેમજ ચેકડેમ ક્રોઝવે, ઉદ્રવહન સિંચાઇ યોજનાઓ, સામુહિક સિંચાઇ કુવા, તળાવ ઉંડા કરવાનો કામો તેમજ નાના પુર નિયંત્રણના કામો હાથ ધરવામાં આવે છે.