×

જમીન મહેસુલ વસુલાત

જમીન મહેસુલ વસુલાત
ગ્રામ પંચાયત જમીન મહેસુલ વસુલાત (સને ૨૦૨૦-૨૧ અંતિત)
માહે જુલાઇ - ૨૦૨૧ અંતિત 
ક્રમ તાલુકાનું
નામ
માંગણું (રૂા. લાખમાં)  વર્ષની વસુલાત (રૂા. લાખમાં) 
પાછલા વર્ષનું બાકી  ચાલુ વર્ષનું કુલ વર્ષની કુલ  બાકી  ટકાવારી 
1 નવસારી 1.54 37.73 39.27 39.51 -0.24 100.61
2 જલાલપો૨ 27.30 72.36 99.66 77.71 21.95 77.98
3 ગણદેવી 4.91 28.23 33.14 33.32 -0.18 100.54
4 ચીખલી 2.09 51.44 53.53 52.43 1.10 97.95
5 ખેરગામ 0.00 4.78 4.78 4.99 -0.21 104.39
6 વાંસદા 1.01 15.55 16.56 16.01 0.55 96.68
કુલ 36.85 210.09 246.94 223.97 22.97 90.70