×

વિજળી વેરો

ગ્રામ પંચાયત વિજળી વેરો વસુલાત (સને ૨૦૧૭-૨૦૧૮ અંતિત)
ક્રમ તાલુકાનું નામ માંગણું (રૂા. લાખમાં) વસુલાત (રૂા. લાખમાં) ટકાવારી
પાછલા વર્ષનું બાકી ચાલુ વર્ષનું કુલ પાછલા વર્ષની બાકી ચાલુ વર્ષની કુલ
નવસારી ૧૦.૬૦ ૨૨.૨૨ ૩૨.૮૨ ૮.૨૨ ૧૬.૮૬ ૨૫.૦૮ ૭૬.૪૦
જલાલપો૨ ૦.૮૦ ૬.૨૫ ૭.૦૫ ૦.૪૯ ૫.૯૭ ૬.૪૬ ૯૧.૬૩
ગણદેવી ૦.૦૦ ૧૨.૨૪ ૧૨.૨૪ ૦.૦૦ ૧૨.૨૪ ૧૨.૨૪ ૧૦૦.૦૦
ચીખલી ૦.૦૪ ૬.૮૦ ૬.૮૪ ૦.૦૩ ૬.૭૭ ૬.૮૦ ૯૯.૪૧
ખેરગામ ૦.૦૦ ૧.૪૯ ૧.૪૯ ૦.૦૦ ૧.૪૯ ૧.૪૯ ૧૦૦.૦૦
વાંસદા ૦.૨૪ ૨.૮૩ ૩.૦૭ ૦.૦૦ ૨.૦૨ ૨.૦૨ ૬૫.૭૯
કુલ ૧૧.૬૮ ૫૧.૮૩ ૬૩.૫૧ ૮.૭૪ ૪૫.૩૫ ૫૪.૦૯ ૮૫.૧૬