×

શાખાની કામગીરી

મેલેરિયા શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનીયા, ફાઈલેરિયા રોગ નિયંત્રણ અટકાયતી પગલાંઓ અને સારવાર અંગે નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે

  • તાવના કેસોની શોધ
  • રોગ અટકાયતી સારવાર તેમજ પોઝીટીવ કેસોની સંપૂર્ણ સારવાર
  • મચ્છરના પોરાની શોધ અને પોરનાશક કામગીરી જેવી કે, કેમીકલ લાર્વીસાઈડ, બળેલું ઓઈલ તેમજ માઈનોર એન્જિનીયરીંગ ઉપરાંત કાયમી પાણી ભરાઈ રહેતા સ્થળોમાં પોરા ભક્ષક માછલીઓ મુકવામાં આવે છે
  • મચ્છર ઉત્પત્તિ નિયંત્રિત કરવા જનસમુદાયની મચ્છરદાની દવાયુકત કરવાની કામગીરી તેમજ સરકારશ્રીનાં નિયમોનુસાર અલગ તારવેલા ગામોમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
  • ફાઈલેરિયા રોગ નિર્મુલન કાર્યક્રમ અંતર્ગત સામુહિક ધોરણે ગોળી વર્ષમાં એકવાર ગળાવવાની પ્રવૃતિ હાથ ધરવામાં આવે છે
  • રોગચાળાની પરિસ્થિતીમાં વાહક મચ્છરોનો તાત્કાલિક નાશ કરવા રાસાયણિક ધુમાડો (ફોગીંગ) કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
  • ઉપરાંત નીચેની કક્ષાએથી તમામ કામગીરીના રિપોર્ટ એકત્રિત કરવા તથા તેના રિવ્યુ કરી જરૂરી માર્ગદર્શન આપવું તેમજ રાજય કક્ષાએ રિપોર્ટ સાદર કરવા તેમજ રાજય કક્ષાએથી આવેલ સુચના અને માર્ગદર્શનની અમલવારી કરવી.