×

સંપર્કની માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરિયાશાખા, જિલ્લા પંચાયત નવસારી
શાખાનું સરનામું

જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી

મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.ધવલ મહેતા (ઈ.ચા.) (જિલ્‍લા મેલેરિયા અધિકારીશ્રી)
ફોન નં ૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮
ફેક્સ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૫૪૬૮