×
ફોટો ગેલેરી આલ્બમ | નવસારી જિલ્લા પંચાયત

ફોટો ગેલેરી આલ્બમ

Sinchai-shakha.jpg
સિંચાઇ શાખા (Irrigation Branch)
Education-shakha.jpg
શિક્ષણ શાખા(Education Branch)
Vikas-shakha.jpg
વિકાસ શાખા (Vikash Branch)
Maleria-shakha.jpg
મલેરિયા શાખા-ફોટો (Maleriya-Branch-Photo)
construction-shakha.jpg
બાંઘકામ શાખા (Construction Branch)
pashupalan.jpg
પશુપાલન શિબીર
pashupalan-shakha.jpg
પશુપાલન શાખા-ફોટો (Pashupalan Branch-Photo)
PanchayatPadadikaraiTraining.jpg
પંચાયત પદાધિકારી તાલીમ (Panchayat Padadhikarai Training)
General-Photos.jpg
જનરલ ફોટોગ્રાફ (General Photos)
Agriculture-Branch.jpg
ખેતીવાડી શાખા (Agriculture Branch)
E-gram-photo-gallery.jpg
ઇ-ગ્રામ વિશ્વગ્રામની ફોટો ગેલરી (E-Gram-Vishvagram Photo Gallery)
ArogyaBranch.jpg
આરોગ્‍ય શાખા-ફોટો (Arogya Branch Photo)
AyurvedBranch.jpg
આયુર્વેદ શાખા-ફોટો (Ayurved Branch-Photo)
main-navsari-team.png
covid vaccination
icds-branch.jpg
I.C.D.S Branch (સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા)