×

આગામી આયોજન

આગામી આયોજન
પંચાયત (મા.X મ.) વિભાગ, નવસારી વર્ષ - ૨૦૨૧-૨૨
ક્રમ યોજનાનું નામ ભૌતિક લક્ષ્‍યાંક ભૌતિક સિધ્ધી નાણાંકીય લક્ષ્‍યાંક (રૂ. લાખમાં) નાણાંકીય સિધ્ધી (રૂ. લાખમાં) ટકાવારી
રસ્‍તા / સ્‍ટ્રકચરની સંખ્‍યા રસ્‍તાના કિ.મી. સ્‍ટ્રકચરની સંખ્‍યા રસ્‍તા / સ્‍ટ્રકચરની સંખ્‍યા રસ્‍તાના કિ.મી. સ્‍ટ્રકચરની સંખ્‍યા
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 ૭ વર્ષ (એમ.એમ.જી.એસ.વાય.)  54 202.78 - - - - 4249.31 - -
2 સપાટી સુધારણા (એમ.એમ.જી.એસ.વાય.)  177 243.44 - - - - 4418.40 - -
3 કાચાથી ડામર (એમ.એમ.જી.એસ.વાય.)  123 140.75 - - - - 5251.13 - -
4 એમ.એમ.જી.એસ.વાય. વાઈડનીંગ  10 35.20 - - - - 1641.71 - -
5 ક્રોઝવેથી બ્રીજ (એમ.એમ.જી.એસ.વાય.)  36   36 - - - 1749.78 - -
6 એસ.આર.  21 44.20 - - - - 873.37 - -
7 સી.આર.એફ.  0    - - - - 0.00 - -
8 સુવિધા પથ  4 1.30 - - - - 193.58 - -
9 બજેટ ઉચ્‍ચક જોગવાઈ આ.નં. ૨૩ પા.નં. ૩૧૩  1   - - - - 101.11 - -
કુલઃ-  426 667.67 36 0 0 0 18478.39 0 0