×

જાહેર પ્રતિનિધીઓ

અ.નં. સભ્‍યશ્રીનું નામ  હોદ્દો જિલ્‍લા પંચાયતના મતદાર વિભાગનું
નામ
બેઠકનો પ્રકાર તાલુકો પક્ષ વતન કે પત્ર વ્‍યવહારનું
સરનામું
મોબાઈલ નંબર
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 શ્રી ભીખુભાઈ સોમાભાઈ આહિર પ્રમુખ ખેરગામ-૧૨ સા.શૈ. પ. વર્ગ   ખેરગામ ભા.જ.પા. મું.પો. બહેજ, તળાવ ફળીયું,
તા. ખેરગામ, જિ. નવસારી
9925300372
2 શ્રીમતી સુમિત્રાબેન ભીખુભાઈ પટેલ  ઉપપ્રમુખ ઉનાઈ-૨૫ સામાન્ય સ્ત્રી  વાંસદા ભા.જ.પા. મું. ચઢાવ, પો.ઉનાઈ,
તા. વાંસદા, જિ. નવસારી
9586235951
3 શ્રીમતી સુમિત્રાબેન સુરેશભાઈ ગરાસિયા સભ્ય આછવણી-૧ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ખેરગામ ભા.જ.પા. મું.પો. કાકડવેરી, નાગળા ફળિયું, તા. ખેરગામ, જિ. નવસારી 9924350299
4 શ્રીમતી ભારતીબેન અરવિંદભાઈ પટેલ સભ્ય અમલસાડ-૨ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ગણદેવી ભા.જ.પા. મું. અમલસાડ, ડી.પી. ફળિયું,
તા., ગણદેવી, જિ. નવસારી
7046957074
5 શ્રીમતી અંબાબેન નાનુભાઈ માહલા સભ્ય બારતાડ (ખા.)-૩ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી વાંસદા ભા.જ.પા. મું.પો. સતીમાળ, તા. વાંસદા,
જિ. નવસારી.
9925947394
6 શ્રી મહેશભાઈ ખાપાભાઈ હળપતિ સભ્ય બીગરી-૪ અનુસૂચિત આદિજાતિ ગણદેવી ભા.જ.પા. મું. મોરલી, દેસાઈ ફળિયા,
તા. ગણદેવી, જિ. નવસારી.
9737135130
7 શ્રીમતી રેખાબહેન રાજેશકુમાર આહિર સભ્ય ચાપલધરા-૫ સા.શૈ. પ. વર્ગ સ્ત્રી  વાંસદા ભા.ર.કો. મું. પો. ચાપલધરા, ગોરખફળિયું, તા. વાંસદા,
જિ. નવસારી
9909330103
8 શ્રી પરિમલ ધનસુખભાઈ પટેલ સભ્ય દેવસર-૬ અનુસૂચિત આદિજાતિ ગણદેવી ભા.જ.પા. મું. દેવસર, કપડાઈ ફળિયા, મોટી દેવસર, તા.ગણદેવી,
 જિ. નવસારી
9725758272
9 શ્રી શંકરભાઈ સુખાભાઈ રાઠોડ સભ્ય એરૂ-૭ અનુસૂચિત આદિજાતિ જલાલપોર ભા.જ.પા. મું. પો. એરૂ, સડક ફળિયા,
 તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી
7600941514
10 શ્રીમતી શીલાબેન સુરેશભાઈ પટેલ  સભ્ય ગણદેવા-૮ સા.શૈ. પ. વર્ગ સ્ત્રી  ગણદેવી ભા.જ.પા. મું. પીપલધરા, કોળીવાડ,
તા. ગણદેવી, જિ. નવસારી
9925198702
11 શ્રીમતી સેજલબેન અતિકભાઈ પટેલ સભ્ય ધેજ-૯ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ચીખલી ભા.જ.પા. મું. નાના ડુંભરીયા, ઘેજ,
તા. ચીખલી, જિ. નવસારી
8141252461
12 શ્રીમતી ગીતાબેન દિપકભાઈ હળપતિ સભ્ય ખડસુપા-૧૦ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી નવસારી ભા.જ.પા. મું. ગાંધી ફળિયું, ચંદ્રવાસણ સુપા, તા. જિ. નવસારી 9723466510
13 શ્રી ચંદુભાઈ કાળિયાભાઈ જાદવ સભ્ય ખાટાઆંબા-૧૧ અનુસૂચિત આદિજાતિ વાંસદા ભા.ર.કો. મું.પો. કણધા, તા. વાંસદા, 
 જિ. નવસારી
9978521381
14 શ્રીમતી રમીલાબેન નિલેશભાઈ પટેલ સભ્ય ખુંધ-૧૩ સામાન્ય સ્ત્રી  ચીખલી ભા.જ.પા. મું. સામર ફળીયું, ખાંભડા, તા.ચીખલી, જિ. નવસારી 9723776748
15 શ્રી પ્રકાશભાઈ બાલુભાઈ પટેલ સભ્ય કુકેરી-૧૪ બિન અનામત સામાન્ય ચીખલી ભા.જ.પા. મું. મોરા ફળિયું, રાનકુવા,
તા. ચીખલી, જિ. નવસારી
9727882195
16 શ્રીમતી અનિતાબેન અશોકકુમાર હળપતિ સભ્ય મહુવર-૧૫ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી જલાલપોર ભા.જ.પા. મું.. બાવનગાળા, છીણમ રોડ, મહુવર, મરોલી બજાર,
તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી
8238430589
17 શ્રી શંકરભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ  સભ્ય માંડવખડક-૧૬ અનુસૂચિત આદિજાતિ ચીખલી ભા.જ.પા. મું. પટેલ ફળીયું, માંડવખડક, તા.ચીખલી, જિ. નવસારી 9904652274
18 શ્રી બળવંતભાઈ સોમાભાઈ હળપતિ સભ્ય ઓંજલ-૧૭ અનુસૂચિત આદિજાતિ જલાલપોર ભા.જ.પા. મું. પો. કલથાણ, ચોરમલા ફળિયા, તા. જલાલપોર,
 જિ. નવસારી
9727145316
19 શ્રી બાલુભાઇ જીવલાભાઇ પાડવી સભ્ય રૂમલા-૧૮ અનુસૂચિત આદિજાતિ ચીખલી ભા.જ.પા. મું.બરડીપાડા, રૂમલા, તા.ચીખલી, જિ.નવસારી 9925673084
20 શ્રીમતી દીપાબેન કિશોરકુમાર પટેલ  સભ્ય સાદકપોર-૧૯ સામાન્ય સ્ત્રી  ચીખલી ભા.જ.પા. મું. ટેકરા ફળિયું, સાદકપોર,
 તા. ચીખલી, જિ.નવસારી
9427186686
21 શ્રી નિકુંજકુમાર નવિનભાઈ પટેલ  સભ્ય સમરોલી-૨૦ અનુસૂચિત આદિજાતિ ચીખલી ભા.જ.પા. મું. કાળાપુલ, સમરોલી,
તા. ચીખલી, જિ. નવસારી
8866226102
22 શ્રીમતી નિકીતાબેન મિતેશભાઈ પટેલ સભ્ય સરીબુજરંગ-૨૧ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી ગણદેવી ભા.જ.પા. મું.સરીખુર્દ, કીકલી ફળિયું, 
તા.ગણદેવી, જિ. નવસારી
9638655846
23 શ્રીમતી દર્શનાબેન ભરતભાઈ પટેલ  સભ્ય સાતેમ-૨૨ સામાન્ય સ્ત્રી  નવસારી ભા.જ.પા. મું. સડક ફળિયું, સરપોર(પારડી),
તા.જિ. નવસારી
9662275554
24 શ્રી વિનોદભાઈ રમણભાઈ પટેલ  સભ્ય સીસોદ્રા (ગ) -૨૩ બિન અનામત સામાન્ય નવસારી ભા.જ.પા. મું. પટેલ ફળિયું, ઓણચી, તા.જિ. નવસારી 7359007895
25 શ્રી અરવિંદભાઈ પરસોતમભાઈ પાઠક  સભ્ય સુપા-૨૪ અનુસૂચિત જાતિ નવસારી ભા.જ.પા. મું. ૧૦૦/૧, વાડી ફળિયા, કસ્બાપાર, તા.જિ. નવસારી 9825455637
26 શ્રીમતી ચંપાબેન રૂમશીભાઈ કુંવર સભ્ય વાંદરવેલા-૨૬ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી વાંસદા ભા.ર.કો. મું. પો. લીમઝર, તા.વાંસદા, જિ. નવસારી 9426644150
27 શ્રી બાબજુભાઈ ઝીમાભાઈ ગાયકવાડ સભ્ય વાંગણ-૨૭ અનુસૂચિત આદિજાતિ વાંસદા ભા.જ.પા. મું. પો. ખાંભલા, તા. વાંસદા, જિ. નવસારી 9687378280
28 શ્રી શીવેન્દ્રસિંહ અનંતપાલસિંહ સોલંકી સભ્ય વાંસદા-૨૮ બિન અનામત સામાન્ય વાંસદા ભા.જ.પા. મું. પ્રવીણ વિલાસ, નવા બસ સ્ટેશન સામે, વાંસદા,
તા. વાંસદા, જિ. નવસારી
7567657777
29 શ્રી પરેશકુમાર બળવંતરાય દેસાઈ સભ્ય વાંઝણા-૨૯ બિન અનામત સામાન્ય ચીખલી ભા.જ.પા. મું. દેગામ, બાટી ફળિયું,
તા. ચીખલી, જિ. નવસારી
7046333366
30 શ્રીમતી ભારતીબેન જયેશભાઈ હળપતિ સભ્ય વેસ્‍મા-૩૦ અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્ત્રી જલાલપોર ભા.જ.પા. મું.પો. વેસ્મા, સડક ફળિયું,
તા. જલાલપોર, જિ. નવસારી
7567874021