×
પ્રકાશન | નવસારી જિલ્લા પંચાયત

પ્રકાશન

અંદાજપત્ર

વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ

સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

આંકડાકીય રૂપરેખા

ડાંગરની ખેતીમાં વિજ્ઞાનીક અભિગમ