×

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી

સહકારી મંડળીઓની નોંધણી 
(સને :- ૨૦૨૦ - ૨૦૨૧ અંતિત) 
અ.નં.  મંડળીનું નામ  મંડળીનો પ્રકાર  ગામનું નામ  તાલુકાનું નામ   મંડળીનો નોંધણી નંબર  નોંધણીની તારીખ 
1 ત્રિવેણી મતસ્‍ય ઉછેર સહકારી મંડળી લી.  ઉદ્યૌગ  વાઘરેચ  ગણદેવી  ઉ-૧૭૨૪૫  05-06-2020
2 શ્રી અંબિકા કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી લી.  ગુહ  હનુમાનબારી  વાંસદા  ઘ-૨૨૭૪૦  22-06-2020
3 સિધ્ધાર્થ કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી લી.  ગુહ  મજીગામ  ચીખલી  ટી.આર.-૧  23-12-2020