×

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

ક્રમ પબ્લીક ઓથોરીટી માહિતી અધિકારી ફોન નંબર મદદનીશ માહિતી અધિકારી એપલેટ અધિકારી ફોન નંબર
જિલ્લા પંચાયત નવસારી સામાન્ય શાખા, પંચાયત શાખા, મહેસુલ શાખા, મહેકમ શાખા, વિકાસ શાખા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮ ચીટનીશ કમ તા.વિ.અધિકારી (દબાણ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, હિસાબી શાખા હિસાબી અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૫૮૪૨૭ હિશાબનીશ, હિસાબી શાખા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, આરોગ્ય, કુટુંબ કલ્‍યાણ, મેલેરીયા શાખા અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૦૯૦૪ વહીવટી અધિકારી, જિ.પં. નવસારી મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૦૯૦૪
જિ.પં. નવસારી, બાંધકામ શાખા કાર્યપાલક ઇજનેર, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૧૫૮૨ મુખ્ય કારકુન/ ના.કા.ઈજનેર, પં.પે.વિ. તમામ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, શિક્ષણ શાખા જિલ્લા પ્રા. શિક્ષણ અધિકારી, નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૧૮૧૦ કચેરી અધિક્ષકશ્રી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, આંકડા શાખા જિલ્લા આંકડા અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૩૯૯ સંશોધન મદદનીશ અધિકારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, પશુપાલન શાખા નાયબ પશુપાલન નિયામક, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૫૮૩૩ પશુ ચિકિત્સક અધિકારી, પશુ દવાખાના, નવસારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
જિ.પં. નવસારી, ખેતીવાડી શાખા જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦ મુખ્ય કારકુન, ખેતીવાડી શાખા, જિ.પં. નવસારી નાયબ ખેતી નિયામક, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૩૩૦૩૦
જિ.પં. નવસારી, સિંચાઇ શાખા કાર્યપાલક ઇજનેર, જિ.પં. નવસારી (સિંચાઇ) ૦૨૬૩૭ ૨૪૮૫૦૨ મુખ્ય કારકુન/ ના.કા.ઈજનેર, પં.પે.વિ. તમામ (સિંચાઇ) જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
૧૦ જિ.પં. નવસારી, આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા પ્રોગ્રામ ઓફિસર, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૮૦૧૫૩ તાલુકા કક્ષાએ સી.ડી.પી.ઓ. તમામ, જિલ્લા કક્ષાએ કચેરી અધિક્ષક જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
૧૧ જિ.પં. નવસારી, સમાજ કલ્યાણ શાખા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૯૯૫ સિનીયર કલાર્ક જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
૧૨ જિ.પં. નવસારી, સહકાર શાખા મદદનીશ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર, જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૯૯૫ સિનીયર કલાર્ક જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૨૯૯
૧૩ તાલુકા પંચાયત નવસારી તા.વિ.અધિકારી, નવસારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૪૬૬૪ મદદનીશ તા.વિ.અધિકારી, નવસારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮
૧૪ તાલુકા પંચાયત જલાલપોર તા.વિ.અધિકારી, જલાલપોર ૦૨૬૩૭ ૨૪૨૧૧૬ મદદનીશ તા.વિ.અધિકારી, જલાલપોર નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮
૧૫ તાલુકા પંચાયત ગણદેવી તા.વિ.અધિકારી, ગણદેવી ૦૨૬૩૪ ૨૬૨૫૯૯ મદદનીશ તા.વિ.અધિકારી, ગણદેવી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮
૧૬ તાલુકા પંચાયત ચીખલી આ.સ.તા.વિ.અધિકારી, ચીખલી ૦૨૬૩૪ ૨૩૨૨૬૨ મદદનીશ તા.વિ.અધિકારી, ચીખલી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮
૧૭ તાલુકા પંચાયત વાંસદા આ.સ.તા.વિ.અધિકારી, વાંસદા ૦૨૬૩૦ ૨૨૨૨૨૪ મદદનીશ તા.વિ.અધિકારી, વાંસદા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦૨૬૩૭ ૨૪૩૪૯૮