×

શાળા આરોગ્‍ય

(માર્ચ - ૨૦૨૧ અંતિત) નવસારી જિલ્લો
ક્રમ વિગત કુલ બાળકો સિધ્ધિ ટકાવારી
1 પ્રાથમિક શાળાની સંખ્યા - (૮૭૨)
2 માધ્યમિક શાળાની સંખ્યા - (૧૮૮)   - - - મામુર - - - 
3 આંગણવાડીની સંખ્‍યા - (૧૪૪૩) 
4 તપાસેલા બાળકો કુલ બાળકો  સિધ્ધિ  ટકાવારી
પ્રાથમિક શાળાના બાળકો
માધ્યમિક શાળાના બાળકો
આંગણવાડીના બાળકો  - - - મામુર - - - 
5 સંદર્ભ સેવાના બાળકો
6 સુપર સ્પેશ્યાલીસ્ટ સારવાર જેવા હદય રોગ, કીડની રોગ, કેન્સર રોગ
7 ચશ્મા આપેલ બાળકો