×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ  સમાજ કલ્યાંણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન, ત્રીજો માળ, જુનાથાણા, નવસારી
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી

શ્રી ભરત એ.પંચોલી

ફોન નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૩૯૯૫
ફેકસ નંબર ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫
મોબાઇલ​

૯૯૭૮૬ ૨૦૫૦૧ 

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. અધિકારી નું નામ અધિકારી નો હોદ્દો સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્ષ નંબર મોબાઇલ​ ઇ- મેઇલ

શ્રી ભરત એ.પંચોલી

જિલ્‍લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી જિ.પં. નવસારી ૦૨૬૩૭-૨૩૩૯૯૫ ૦૨૬૩૭-૨૩૦૪૭૫

૯૯૭૮૬ ૨૦૫૦૧ 

swo-ddo-nav@gujarat.gov.in