×

રસીકરણ

રસીકરણ 
(સને :- ૨૦૨૧ - ૨૦૨૨ અંતિત)
અ.નં. રસીનું નામ પશુઓની સંખ્‍યા
1 એચ.એસ.  9588
2 એફ.એમ.ડી. (બે રાઉન્‍ડ)  268090
3 હડકવા (એ.આર.વી.)  320
4 બી.કયુ.  4581
5 બ્રુસેલોસીસ  11005