×

ગ્રામસભાના પ્રશ્નોની વિગત

ગ્રામ સભાના પ્રશ્નોની વિગત
તા. ૧૦/૦૨/૨૦૨૦ થી તા. ૧૫/૦૪/૨૦૨૦ (૩૭ મો તબક્કો) 
ક્રમ વિભાગનું નામ કુલ પ્રશ્નો સ્‍થળ પર નિકાલ પ્રશ્નો ત્‍યારબાદ નિકાલ પ્રશ્નો બાકી પ્રશ્નો
1 પંચાયત 38 38 0 0
2 પાણી પુરવઠો 17 15 0 2
3 નાગરિક પુરવઠો 1 1 0 0
4 શિક્ષણ 3 3 0 0
5 આરોગ્‍ય 6 6 0 0
6 કૃષિ 2 2 0 0
7 રસ્‍તા અને મકાન 12 12 0 0
8 ગ્રામ વિકાસ 2 2 0 0
9 મહેસુલ 2 2 0 0
10 વિજળી 6 6 0 0
11 એસ.ટી. 0 0 0 0
12 પશુપાલન 1 1 0 0
13 સિંચાઈ 6 6 0 0
14 સા.ન્‍યાય સમિતિ 0 0 0 0
15 આ.જાતિ કલ્‍યાણ 2 1 1 0
16 અન્‍ય 12 10 0 2
કુલઃ- 110 105 1 4