×

જમીન સંપાદન ને માળખાકીય સુવિધા

જમીન સંપાદન અને માળખાકીય સુવિધા અંગેની વિગત દર્શાવતું પત્રક - (માર્ચ - ૨૦૨૧ અંતિત)
અ.નં. યોજનાનું નામ ભૌતિક લક્ષાંક ભૌતિક સિધ્‍ધી નાંણાકીય લક્ષાંક (રૂ.લાખમાં) નાંણાકીય સિધ્‍ધી (રૂ.લાખમાં) ટકાવારી
1 જમીન સંપાદન અને માળખાકીય સુવિધા  - - - મામુર - - -