×

પંચવટી યોજના

નોંધ :-  (૧) સને ૨૦૨૦-૨૧ માં ત્રણ (૩) ગ્રામ પંચાયત લક્ષ્‍યાંક ફાળવવામાં આવેલ છે. જે પ્રગતિ હેઠળ છે. 

પંચવટી યોજના અંગેની વિગત દર્શાવતું પત્રક - (માર્ચ - ૨૦૨૧ અંતિત)
અ.નં. યોજનાનું નામ ભૌતિક લક્ષાંક ભૌતિક સિધ્‍ધી નાંણાકીય લક્ષાંક (રૂ.લાખમાં) નાંણાકીય સિધ્‍ધી (રૂ.લાખમાં) ટકાવારી
1 પંચવટી યોજના 3 3 3.00 0.00  -